Đăng ký

Công thức bộ nguồn mắc nối tiếp

Bộ nguồn mắc nối tiếp: ( \(r\): điện trở trong của bộ nguồn)

            \(\xi_b=\xi_1+\xi_2+...+\xi_n\)

            \(r_b=r_1=r_2=...=r_n\)

           \((\xi_1;r_1)=(\xi_2;r_2)=...=(\xi_n;r_n) \Rightarrow \xi_b=n \xi ;r_b=n.r \)