Đăng ký

Công thức bộ nguồn hỗn hợp đối xứng vật lý học sinh không nên bỏ qua

Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng:

( n dãy, mỗi dãy có m nguồn )

\(E_b = m.E\ ; r_b = \dfrac{m}{n} r\)