Đăng ký

Chu kỳ con lắc lò xo

Chu kỳ của con lắc lò xo được tính theo công thức sau:

              \(T=\dfrac {\Delta t}{N}=2 \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}=2\pi \sqrt{\dfrac{\Delta l_0}{g}}\)

+) Treo vật (\(m_1+m_2\))

\(T=\sqrt{T_1^2+T_2^2}\)               \(\dfrac{1}{f^2}=\dfrac{1}{f_1^2}+\dfrac{1}{f_2^2}\)

+) Treo vật (\(m_1-m_2\))

\(T=\sqrt{\begin{vmatrix} T_1^2-T_2^2 \end{vmatrix}}\)            \(\dfrac{1}{f^2}=\dfrac{1}{f_1^2}-\dfrac{1}{f_2^2}\)

Thời gian lò xo nén và dãn

\(\left\{\begin{matrix} t_{nen}=\dfrac{\varphi_{nen}}{\omega}\\ t_{nen}+t_{dan}=T \end{matrix}\right.\)      với \(\left\{\begin{matrix} \varphi_{nen}=2\alpha\\ \cos \alpha=\dfrac{\Delta l}{A} \end{matrix}\right.\)

Cắt, ghép lò xo 

Tần số con lắc lò xo

Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào