Đăng ký

Câu 4 trang 91 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp nhân giống nhanh nhất.

Lấy một phần rất nhỏ mô phân sinh ở cây, nuôi trong ống nghiệm sẽ tạo ra vô số cây con.