Câu 4 trang 9 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

b) Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c) Chúng đều có chung một tổ tiên.

d) Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án : c

Tags các cấp tổ chức của thế giới sống

Có thể bạn quan tâm