Câu 1 trang 9 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản?

Hướng dẫn giải

- Thế giới sống được tổ chức theo các cấp bậc với các đặc tính nổi trội.

- Các cấp tổ chức sống cơ bản là : tế bào , quần thể , quần xã và hệ sinh thái.

Tags các cấp tổ chức của thế giới sống

Có thể bạn quan tâm