Đăng ký

Câu 3 trang 121 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

 Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ.

Hướng dẫn giải

Cây xương rồng sống ở sa mạc thiếu nước, là biến thành gai , thân có màu xanh do chứa nhiều lục lạp, thân mọng nước.

Cỏ lạc đà ở sa mạc có rễ đâm sâu xuống đất tới 20 - 30m , còn thân và lá bị tiêu giảm nhiều.

Cây đước có bộ rễ chống để đứng vững trên các bãi lầy ngập nước.

Cây bần , vẹt , mắm mọc ở các bãi lầy có nước cũng có nhiều rễ thở mọc ngược lên.