Đăng ký

Câu 2 trang 72 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp ?

Hướng dẫn giải

Sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp.

Những yếu tố cần thiết cho quang hợp là: Ánh sáng và chất diệp lục. Quang hợp chỉ có thể xảy ra khi có ánh sáng, và chỉ có chất diệp lục mới có khả năng chuyển hóa năng lượng ánh sang thành năng lượng trong các liên kết hóa học của tinh bột.