Đăng ký

Câu 2 trang 70 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Hướng dẫn giải

Thả rong vào bể để rong quang hợp nhả ra khí oxi vào nước giúp cá hô hấp.