Câu 2 trang 181 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con non ở động vật .

Hướng dẫn giải

 Tùy theo mức độ tiến hóa , sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở các mặt sau đây : Sự thụ tinh , đẻ trứng hay đẻ con , sự phát triển phôi có biến thá hay trực tiếp , không nhau hoặc có nhau thai . Ngoài ra còn thể hiện ở tập tính chăm sóc trứng , sự chăm sóc con.

 Thí dụ : Chim thụ tinh trong tiến hóa hơn cá thụ tinh ngoài. Chuột đẻ con tiến hóa hơn gà đẻ trứng.

Tags tiến hóa và sinh sản

Có thể bạn quan tâm