Câu 2 trang 181 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con non ở động vật .

Hướng dẫn giải

 Tùy theo mức độ tiến hóa , sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở các mặt sau đây : Sự thụ tinh , đẻ trứng hay đẻ con , sự phát triển phôi có biến thá hay trực tiếp , không nhau hoặc có nhau thai . Ngoài ra còn thể hiện ở tập tính chăm sóc trứng , sự chăm sóc con.

 Thí dụ : Chim thụ tinh trong tiến hóa hơn cá thụ tinh ngoài. Chuột đẻ con tiến hóa hơn gà đẻ trứng.

Có thể bạn quan tâm