Câu 1 trang 181 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó.

Hướng dẫn giải

Các hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau. Sinh sản vô tính có hai hình thức chính là : sự phân đôi cơ thể và mọc chồi.

- Sinh sản vô tính : không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau . Sinh sản vô tính có hai hình thức chính là : sự phân đôi cơ thể và mọc chồi.

- Sinh sản hữu tính : có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau tạo trứng thụ tinh rồi phát triển thành phôi.

 Có trường hợp : thụ tinh trong , thụ tinh ngoài.

 Có trường hợp :

a) đẻ trứng

b) noãn thai sinh phôi phát triển trực tiếp , không nhau thai

c) thai sinh : đẻ con , phôi phát triển trực tiếp , không nhau thai.

Tags tiến hóa và sinh sản

Có thể bạn quan tâm