Câu 2 trang 174 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

 Lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới động vật:

 Là chúng giúp thích nghi với các hình thức di chuyển ở những điều kiện sống khác nhau. Thí dụ : Trong quá trình chuyển từ môi trường nước lên cạn , cá vây chân cổ đã có mầm mống của chi 5 ngón của động vật có xương sống ở cạn , chi 5 ngón được hoàn chỉnh dần và đạt tới mức độ cao nhất ở chim và thú.

Tags môi trường sống và sự vận động di chuyển

Có thể bạn quan tâm