Đăng ký

Câu 2 trang 164 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp ?

Hướng dẫn giải

 Vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu hỏa.

 Vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ -> chất vô vơ là nguồn phân bón cho cây trồng.

Tags