Đăng ký

Câu 2 trang 141 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó.

Hướng dẫn giải

Các nghành tảo : thực vật bậc thấp chưa có thân, lá, rễ - ở nước.

Nghành rêu : thực vật bậc cao có thân , lá, rễ giả , có bào tử , ở nơi ẩm ướt.

Nghành dương xỉ : có thân , lá, rễ thật , có bào tử , ở cạn.

Nghành hạt trần : thân , lá , rễ , có nón đực và nón cái , có hạt lộ ra ngoài .

Nghành hạt kín : thân , lá , rễ đa dạng , có hoa , quả , hạt được bảo vệ tốt trong quả.