Đăng ký

Câu 1 trang 141 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Thế nào là Phân loại thực vật?

Hướng dẫn giải

 Phân loại thực vật là tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại.