Đăng ký

Câu 2 trang 139 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Hướng dẫn giải

  Nhận biết cây thuộc lớp một lá mầm hoặc lớp hai lá mầm:

      + Lớp một lá mầm : Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song. Số cánh hoa là bội của 3.

      + Lớp hai lá mầm: Phôi có 2 lá mầm, hầu hết có rễ cọc, thân đa dạng (thân gỗ, thân cỏ, thân leo). Gân lá hình mạng. Số cánh hoa không phải bội số của 3.