Đăng ký

Câu 2 trang 136 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất ?

Hướng dẫn giải
Cây hạt kín Cây hạt trần

- Lá đa dạng : lá đơn, lá kép, gân song song, gân hình cung, hình mạng.

- Cơ quan sinh sản : có hoa chứa nhị và nhụy.

- Có quả : chứa hạt bên trong .

- Chủ yếu là lá hình kim

- Cơ quan sinh sản : chưa có hoa, có nón đực và có nón cái.

- Chưa có quả chỉ có hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

Đặc điểm quan trọng nhất là cơ quan sinh sản.

 

shoppe