Đăng ký

Câu 1 trang 136 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín ?

Hướng dẫn giải

- Đặc điểm chung của thực vật hạt kín:

     + Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc/ rễ chùm, thân gỗ/ thân thảo, lá đơn, lá kép...)

     + Trong thân có mạch dẫn phát triển.

     + Có hoa, quả, hạt nằm trong quả : được bảo vệ tốt.

     + Hoa , quả rất đa dạng

     + Môi trường sống đa dạng : trên cạn, dưới nước.

     + Đây là nhóm thực vật tiến hóa cao.