Đăng ký

Câu 2 trang 134 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ .

Hướng dẫn giải

a) Giống nhau :

- Đều có thân, lá, rễ, có mạch dẫn

- Lá có màu lục

- Đều sinh sản hữu tính : có sự gặp nhau của giao tử đực và giao tử cái

b) Khác :

Cây thông Cây dương xỉ

- Cây thân gỗ to lớn

- Sinh sản bằng nón đực và nón cái

- Cây thông có lá kim

- Nhỏ hơn nhiều

- Sinh sản bằng túi bào tử

- Có lá kép