Đăng ký

Câu 1 trang 98 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

Hướng dẫn giải

- Căn cứ vào bộ phận sinh sản : nhị và nhụy của hoa để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính.

Ba loại hoa lưỡng tính : hoa bưởi , hoa cải , hoa táo , có đủ nhị và nhụy.

Ba loại hoa đơn tính : hoa mướp , hoa bầu , hoa dưa chuột : chỉ có nhị hay nhụy.