Câu 1 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 11

Đề bài

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Hướng dẫn giải

Vì 90% - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

Có thể bạn quan tâm

Câu 4 trang 47 Sách giáo khoa Sinh học 11

  Các nguyên tố khoáng có ảnh hưởng đến hệ sắc tố quang hợp :       Fe tham gia vào quá trình tổng hợp pocfirin nhân diệp lục       Mg, N tham gia vào cấu trúc của phân tử diệp lục.

Câu 2 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 11

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gico trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. Năng suất kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt , củ , quả , lá ,... tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồn

Câu 3 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 11

Cung cấp nước , bón phân hợp lí , tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

Câu 1 trang 55 Sách giáo khoa Sinh học 11

 Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hấp glucozo đến CO2 , H2O và tích lũy lại năng lượng ở dạng dễ sử dụng ATP.

Câu 2 trang 55 Sách giáo khoa Sinh học 11

Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ một phân tử glucozo được sử dụng trong hô hấp : hô hấp hiếu khí / hô hấp kị khí = 38/2 = 19 lần.

Câu 1 trang 47 Sách giáo khoa Sinh học 11

  Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đối với quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2 . Khi nồng độ CO2 thấp , tăng cường độ ánh sáng , cường độ quang hợp tăng không nhiều , nhưng khi nồng độ CO2 tăng lên thì tăng tăng cường độ ánh sáng , cường độ quang hợp tăng lên rất mạnh hình 10.1 SGK . Tại trị số nồn

Câu 2 trang 47 Sách giáo khoa Sinh học 11

Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp . Nước tham gia vào các phản ứng trong pha tối của quang hợp . Nước là tác nhân trực tiếp điều tiết độ mở của khí không cho CO2 khuếch tán vào lá đến lục lạp để pha tối quang hợp có thể xảy ra . Nước là môi trường duy tr

Câu 3 trang 47 Sách giáo khoa Sinh học 11

  Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp. Các nhiệt độ như cực tiểu và cực đại đối với quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm sinh thái, xuất xứ, pha sinh trưỏng, phát triển của loài cây. Trong giới hạn nhiệt độ sinh học đối với từng giống, loài cây, pha sinh trưởng và phát triển, cứ tă