Đăng ký

Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 11

Đề bài

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?

Hướng dẫn giải

Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

shoppe