Đăng ký

Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11

Đề bài

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua  sự điều khiển của quang hợp?

Hướng dẫn giải

Cung cấp nước, phân bón hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.