Đăng ký

Các thành phần biệt lập

1,053 từ Văn mẫu

Câu 1. Tìm các thành phần tình thái, cảm thán trong những câu sau đây:

a) Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều.

                                                                                                               (Kim Lân, Làng)

b) Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài.

                                                                                               (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

c) Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu.

                                                                                                     (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

d) Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được.

                                                                                                   (Kim Lân, Làng)

 

        a) Có lẽ                             (thành phần tình thái)

       b) Chao ôi                       (thành phần cảm thán)

      c) Hình như                    (thành phần tình thái)

     d) Ngờ ngợ, chả nhẽ     (thành phần tình thái) 

Câu 2. Hãy sắp xếp những từ ngữ sau đây theo trình tự tăng dần độ tin cậy (hay độ chắc chắn):

chắc là, dường như, chắc chắn, có lẽ, chắc hẳn, hình như, có vẻ như.

     Theo thứ tự tăng dẩn độ tin cậy ta có: dường như (văn viết)ỉhình như/có vẻ như -có lẽ - chác là - chắc hẳn - chắc chắn.

3. Hãy cho biết, trong số những từ có thể thay thế cho nhau trong câu sau đây, với người nói phải chịu trách nhiệm cao nhất về độ tin cậy của sự việc do mình nói ra, với từ nào trách nhiệm đó thấp nhất. Tại sao tác giả Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng) lại chọn từ chắc?

 

Với lòng mong mỏi của anh,

(1)   chắc

(2)   hình như

(3)   chắc chắn

anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh

   Trong ba từ chắc /hình như/ chắc chán thì chác chắn có độ tin cậy cao nhất, hình như có độ tin cậy thấp nhất. Tác giả chọn chác (có độ tin cậy cao hơn hình như nhưng thấp hơn chắc chắn) cho thấy nhân vật tôi (người kể chuyện cũng chi dự đoán theo lôgíc, chưa biết chuyện gì sẽ thật sự xảy ra).