Đăng ký

Bài 6 trang 43 SGK Sinh học 11

Đề bài

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối

a. CO2 và ATP.                       b. Năng lượng ánh sáng,

c. Nước và O2                        d. ATP và NADPH.

Hướng dẫn giải

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối ATP và NADPH.

Đáp án d