Đăng ký

Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 11

Đề bài

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Hướng dẫn giải

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.