Đăng ký

Bài 6 trang 138 SGK Hóa học 8

Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

Hướng dẫn giải

Dựa vào khái niệm dung dịch sgk hóa 8 - trang 137 để trả lời

Lời giải chi tiết

Đáp án D