Đăng ký

Bài 5 trang 165 - Sách giáo khoa Hóa 9

Xét công thức chung của các polime :

  \((-CH_2-CH_2-)_n \) polietilen ; \((-CH_2-CHCl-)_n\) poli(vinyl clorua) ; \((C_6H_{10}O_5)_n\) ; protein. Ta thấy rằng tỉ lệ \(n_H\) : \(n_C\) = 2 : 1 hay \(n_{H_2O} : n_{CO_2}\) = 1 : 1 chỉ phù hợp với \((-CH_2-CH_2-)_n\) polietilen.

Tags