Đăng ký

Bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Đề bài

Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Hướng dẫn giải

Hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim, do đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ.

Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hóa học xảy ra, nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hóa nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, nước trong cây liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp.

Ôxi tham gia trực tiếp vào việc ôxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử. Thiếu ôxi cây chuyển sang phân giải kị khí rất bất lợi cho cơ thể cây.

CO2 trong môi trường với hàm lượng cao làm cho hô hấp của cây bị ức chế.

→Sự hô hấp của cây xanh phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường.