Đăng ký

Bài 4 trang 18 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là gì?

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.

B. Mang thông tin quy định prôtêin ức chế.

C. Mang thông tin quy định enzim ARN pôlimcraza.

D. Nơi liên kết với prôtêin điều hoà.

Hướng dẫn giải

Gen điều hòa mang thông tin mã hóa protein ức chế.

Chọn B