Đăng ký

Bài 30 Silic Công nghiệp silicat

Bài 30 Silic Công nghiệp silicat

Trong bài viết này Cunghocvui sẽ giới thiệu tới các bạn một nội dung học rất quan trọng và bổ ích về lý thuyết và ngành công nghiệp silicat là gì!

I. Lý thuyết

1. Silic (Si)

a. Trạng thái thiên nhiên

- Si là nguyên tố rất phổ biến trong tự nhiên, nếu sắp xếp có thể thấy nó chỉ xếp sau oxi.

- Hình thành tồn tại của nó không ở dạng đơn chất và chủ yếu là hợp chất khó bị phân hủy trong tự nhiên. Bắt gặp nhiều nhất là SiO2.

b. Tính chất

- Về hình thái vật lý quan sát được, nó là chất rắn màu xám, khó có thể nóng chảy và bị phân hủy trong tự nhiên, là một kim loại yếu nên dẫn điện kém, thậm chí là không có khả năng dẫn điện, có tính ánh kim nhẹ của kim loại.

- Được ứng dụng là chất bán dẫn trong đời sống, trong nguyên liệu sản xuất.

- Si tác dụng với oxi.

2. Silic đioxit (SiO2)

SiO2 vì là một phi kim nhưng ở dạng yếu, tuy nhiên vẫn có khả năng phản ứng với các dung dịch bazơ như những phi kim khác, sản phẩm tạo ra thường là muối silicat.

\(SiO2+2NaOH\to NaSiO2+H2O\)

\(SiO2+CaO\to CaSiO2\)

3. Sơ lược về công nghiệp silicat

Công nghiệp silicat là một tổ hợp sản xuất rất quan trọng, nó thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm như công nghiệp gốm, sứ, thủy tinh, xi măng...và các nguyên vật liệu quan trọng khác. Ứng dụng quan trọng cần nhớ về công nghiệp Silicat:

- Sản xuất gốm, sứ.

- Sản xuất xi măng.

- Sản xuất thuỷ tinh.

Silic. Công nghiệp silicat.

II. Bài tập vận dụng

1. Viết phương trình hóa học có thể xảy ra tại các nhóm hợp chất dưới đây?

a) SiO2 và CO2 ;             b) SiO2 và Na0H ;

c) SiO2 và CaO ;            d) SiO2 và H2SO4 ;                    e) SiO2 và HO2.

2. Phản ứng gì xảy ra nếu các đồ vật dùng bằng thủy tinh được đặt trong điều kiện thường. Viết phương trình hóa học điều chế ra chúng.

3.  Tìm các chất tham gia phản ứng cho từng phương trình dưới đây?

1. Na2CO3 +………..   →     ….. + ………   Thành phần chính của

2. ……. …….  + SiO2  →  ………+ ……….    thủy tinh thường

4. Thủy tinh không bao gồm các chất nào?

A. HNO3 ;                           C. HCl;

B. H2SO4 ;                          D. HF.

Lời giải:

1. Phương trình phản ứng có khả năng diễn ra như sau:

\(SiO2+2NaOH \to Na2SiO3 + H2O\)

\(SiO2+CaO\to CaSiO3\)

2. Ta đặt:

\(xNa2O.yCaO.zSiO2; \ M_{Na2O}=62 gam,; \ M_{CaO}=56gam; \ M_{SiO_2}=60gam\)

Điều kiện tiên quyết đầu tiên là các biến x, y và z phải là số nguyên dương.

Thiết lập tỷ lệ dựa vào phương trình hóa học điều chế ta có như sau:

\(x:y:z=0.21:0.21:1.25=1:1:6\)

Vậy công thức hóa học cần tìm của loại thuỷ tinh trên là : Na2O.CaO.6SiO2.

3. 

\(Na2CO3+SiO2\to NaSiO3+CO2\)

\(CaCO3+SiO2\to CaSiO3+CO2\)

4. Theo phản ứng kết xuất ra thủy tinh thì không có chất sau:

\(SiO2+4HF\to SiF4+2H2O\)

Hy vọng rằng với những kiến thức mới về lý thuyết và thế nào là công nghiệp silicat trên đây, các bạn hoàn toàn có thể nắm chắc một cách dễ dàng và có những giờ học thư giãn!

shoppe