Đăng ký

Bài 3 trang 74 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Quần thể

Tần số kiểu gen AA

Tần số kiểu gen Aa

Tần số kiểu gen aa

1

1

0

0

2

0

1

0

3

0

0

1

4

0,2

0.5

0, 3

Quần thể

Tần số kiểu gen AA

Tần số kiểu gen Aa

Tần số kiểu gen aa

1

1

0

0

2

0

1

0

3

0

0

1

4

0,2

0.5

0, 3

 A. Quần thể 1 và 2.

B. Quần thể 3 và 4.

C. Quần thể 2 và 4.

D. Quần thể 1 và 3.

Hướng dẫn giải

Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền khi thỏa mãn công thức  \(AA \times aa = {\left( {{{Aa} \over 2}} \right)^2}\)

Lời giải chi tiết

Các quần thể cân bằng di truyền là (1), (3)

Chọn D