Đăng ký

Bài 3 trang 38 SGK Địa lí 7

Đề bài

Dựa vào bảng 11.3 SGK, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.

Hướng dẫn giải

Tính tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị:

Châu Âu là \({{73 - 56} \over {56}} \times 100\%  = 30,4\% \)

Châu Á là \({{37 - 15} \over {15}} \times 100\%  = 146,67\% \)

Châu Phi là \({{33 - 15} \over {15}} \times 100\%  = 120\% \)

Bắc Mĩ là \({{75 - 64} \over {64}} \times 100\%  = 17,19\% \)

Nam Mĩ là \({{79 - 41} \over {41}} \times 100\%  = 92,68\% \)

Như vậy, tốc độ đô thị hoá không giống nhau. Châu Á tăng nhanh nhất, sau đó đến châu Phi, Nam MT, châu Âu rồi đến Bắc Mĩ.