Đăng ký

Bài 2 trang 70 SGK Sinh 12

Đề bài

Tần số alen và tần số của các kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?

Hướng dẫn giải

Ở quần thể giao phối cận huyết và tự phối thì tần số alen không thay đổi qua các thế hệ, thành phần kiểu gen thay đổi theo hướng: tỷ lệ đồng hợp tăng, dị hợp giảm.