Đăng ký

Bài 2 trang 148 SGK Sinh 12

Đề bài

Loài người hiện đại, H. sapiens đã tiến hoá qua các loài trung gian nào?

Hướng dẫn giải

Các dạng trung gian là

Homo habilis ⟶ Homo erectus ⟶ Homo sapiens.