Đăng ký

Bài 1 trang 86 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì ...

A. Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận.

B. Nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên được và phân li về các tế bàọ con khi tế bào phân chia.

C. Nếu không có thể truyền thì ta khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.

D. Nếu không có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.

Hướng dẫn giải

Thể truyền là 1 phân tử ADN đặc biệt có khả năng nhân đôi độc lập với ADN trong nhân tế bào.

Lời giải chi tiết

Xét các phát biểu:

A - sai, còn nhiều phương pháp để đưa gen cần chuyển vào tế bào nhận: VD Vi tiêm, tiếp hợp..

B - sai, khi tế bào phân chia thì thể truyền được phân chia không đều, vì nằm trong tế bào chất

C - đúng, vì thể truyền có thể nhân đôi độc lập trong tế bào

D - sai, gen có thể cài xen vào hệ gen của tế bào nhân và tạo ra sản phẩm.

Chọn C