Đăng ký

Bài 1 trang 28 SGK Địa lí 7

Đề bài

Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Hướng dẫn giải

Sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Đặc điểm

Nương rẫy

Thâm canh lúa nước

Sản xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn

Điều kiện hình thành

- Hình thức sản xuất nông nghiệp lâu đời nhất.

- Đốt rừng hoặc xavan để làm nương rẫy.

- Hình thành ở những nơi có nguồn lao động dồi dào, chủ động tưới tiêu, điều kiện khí hậu thuận lợi (nhiệt độ độ âm r lớn)

- Hình thành ở những vùng lãnh thổ rộng lớn, có đặc điểm khí hậu, đất đai, nguồn nước thuận lợi, lao động dồi dào và có kinh nghiêm thị trường rộng lớn,…

Hình thức

Canh tác nương, rẫy

Cánh đồng, ruộng

Các trang trại, đồn điền, vùng chuyên canh rộng lớn theo hướng chuyên môn hóa cao.

Khoa học – kĩ thuật

Công cụ thô sơ, ít chăm sóc

Áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật và chính sách nông nghiệp đúng đắn.

Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, gắn liền với công nghiệp chế biến.

Năng suất

Năng suất thấp

Dễ dàng tăng vụ, tăng năng suất, sản lượng tăng nhanh

Taoh ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn và có giá trị cao.

Mục đích

Tự cấp tự túc

Cung cấp lương thực cho tiêu thụ trong nước, một phần xuất khẩu (lúa gạo)

Cung cấp hàng hóa xuất khẩu, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Hạn chế

Đất đai bạc màu, thoái hóa; xuất hiện nhiều đồi trọc, diện tích rừng suy giảm.

 

Phụ thuộc lớn vào nhu cầu thị trường.

Đặc điểm

Nương rẫy

Thâm canh lúa nước

Sản xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn

Điều kiện hình thành

- Hình thức sản xuất nông nghiệp lâu đời nhất.

- Đốt rừng hoặc xavan để làm nương rẫy.

- Hình thành ở những nơi có nguồn lao động dồi dào, chủ động tưới tiêu, điều kiện khí hậu thuận lợi (nhiệt độ độ âm r lớn)

- Hình thành ở những vùng lãnh thổ rộng lớn, có đặc điểm khí hậu, đất đai, nguồn nước thuận lợi, lao động dồi dào và có kinh nghiêm thị trường rộng lớn,…

Hình thức

Canh tác nương, rẫy

Cánh đồng, ruộng

Các trang trại, đồn điền, vùng chuyên canh rộng lớn theo hướng chuyên môn hóa cao.

Khoa học – kĩ thuật

Công cụ thô sơ, ít chăm sóc

Áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật và chính sách nông nghiệp đúng đắn.

Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, gắn liền với công nghiệp chế biến.

Năng suất

Năng suất thấp

Dễ dàng tăng vụ, tăng năng suất, sản lượng tăng nhanh

Taoh ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn và có giá trị cao.

Mục đích

Tự cấp tự túc

Cung cấp lương thực cho tiêu thụ trong nước, một phần xuất khẩu (lúa gạo)

Cung cấp hàng hóa xuất khẩu, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Hạn chế

Đất đai bạc màu, thoái hóa; xuất hiện nhiều đồi trọc, diện tích rừng suy giảm.

 

Phụ thuộc lớn vào nhu cầu thị trường.

shoppe