Đăng ký

Bài 1 trang 12 SGK Địa lí 7

Đề bài

Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn. 

Hướng dẫn giải

Đặc điểm

Quần cư nông thôn

Quần cư thành thị

Hình thái

- Dân sống tập trung thành làng, bản

- Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác.

- Dân cư tập trung đông đúc thành các quận, phường.

- Nhà cửa tập trung với mật độ cao.

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Chủ yếu là sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.

Các hoạt động phi nông nghiệp: công nghiệp xây dựng và dịch vụ

Đặc điểm

Quần cư nông thôn

Quần cư thành thị

Hình thái

- Dân sống tập trung thành làng, bản

- Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác.

- Dân cư tập trung đông đúc thành các quận, phường.

- Nhà cửa tập trung với mật độ cao.

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Chủ yếu là sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.

Các hoạt động phi nông nghiệp: công nghiệp xây dựng và dịch vụ