Công, công suất và hiệu suất của nguồn điện đầy đủ và chi tiết nhất