Đăng ký

Vận dụng trang 8 bài 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp Chân trời sáng tạo

Vận dụng trang 8 bài 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Tập hợp các sản phẩm có giá trển 12.000 đồng 1 kg

Gọi tập hợp các sản phẩm có giá trên 12.000 đồng 1 kg là A

A = { xoài tượng, cá chép, dưa hấu, cam sành, gà }

shoppe