Đăng ký

Thực hành 2 trang 8 sgk toán 6 mới Chân trời sáng tạo

Thực hành 2 trang 8 sgk toán 6 mới Chân trời sáng tạo

a, Trang 8 sgk Chân trời sáng tạo toán 6 mới tập 1

Cho tập hợp E = { 0, 2, 4, 6, 8 }. Ta thấy các số 0, 2, 4, 6, 8 đều thuộc tập hợp các số tự nhiên, đều là số chẵn. Ta có thể viết lại tập hợp E theo cách:

E = {x | x là số tự nhiên chẵn, và x ≤ 8}

b,

Ta có P = { x | x các số tự nhiên và 10 < x< 20 }. Ta có thể viết P theo cách liệt kê phần tử: 

P = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19}

shoppe