Đăng ký

Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao ?

Đề bài

Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao ?

Hướng dẫn giải

Để trả lời câu hỏi vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển, hãy dựa vào hoàn cảnh lịch sử nước ta bấy giờ, tình hình kinh tế hàng hoá và văn hoá để nêu lên nguyên nhân của sự phát triển mạnh mẽ, phong phú.