Đăng ký

Tổng hợp công thức đổi góc trong bài tập lượng giác cần biết

  sin cos tan cot
\(- \alpha\) \(-sin \ \alpha\) \(+ cos\ \alpha\) \(- tan \ \alpha\) \(- cot \ \alpha\)
\(90^o - \alpha\) \(+ cos\ \alpha\) \(+sin \ \alpha\) \(+ cot \ \alpha\) \(+ tan \ \alpha\)
\(90^o + \alpha\) \(+ cos\ \alpha\) \(-sin \ \alpha\) \(- cot \ \alpha\) \(- tan \ \alpha\)
\(180^o - \alpha\) \(+sin \ \alpha\) \(- cos\ \alpha\) \(- tan \ \alpha\) \(- cot \ \alpha\)
\(180^o + \alpha\) \(-sin \ \alpha\) \(- cos\ \alpha\) \(+ tan \ \alpha\) \(+ cot \ \alpha\)
\(270^o - \alpha\) \(- cos\ \alpha\) \(-sin \ \alpha\) \(+ cot \ \alpha\) \(+ tan \ \alpha\)
\(270^o + \alpha\) \(- cos\ \alpha\) \(+sin \ \alpha\) \(- cot \ \alpha\) \(- tan \ \alpha\)
\(360^ok - \alpha\) \(-sin \ \alpha\) \(+ cos\ \alpha\) \(- tan \ \alpha\) \(- cot \ \alpha\)
\(360^ok + \alpha\) \(+sin \ \alpha\) \(+ cos\ \alpha\) \(+ tan \ \alpha\) \(+ cot \ \alpha\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe