Đăng ký

Tổng hợp phương pháp giải phương trình lượng giác không nên bỏ qua

\(cos x =m\)

Nếu \(m \leq 1\): có vô số nghiệm \(x = \pm \alpha \ + 2k\pi, \ ( \alpha = arccos \ m, 0 \leq \alpha \leq \pi);\)

|m| > 1: vô nghiệm

\(sin x = m\)

Nếu |m| <1: vô số nghiệm

\(\left[\begin{array}{l}x_1= \alpha + 2 k_1 \pi \\x_2=(\pi -\alpha) + 2 k_2 \pi \\ \end{array}\right.\)

\(( \alpha = arcsin \ m, -\dfrac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \dfrac{\pi}{2})\)

|m| > 1: vô nghiệm

\(tan x =m \)

Với mọi m thực, có vô số nghiệm:

\(x = \alpha + k \pi\)

\(( \alpha = arctan \ m, -\dfrac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \dfrac{\pi}{2})\)

\(cotan \ x = m\)

Với mọi m thực, có vô số nghiệm

\(x =\alpha +k\pi\)

\(( \alpha = arccot \ m, 0 < \alpha < \pi)\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào