Đăng ký

Tổng hợp những công thức tích phân xác định học sinh cần nắm vững

\(\displaystyle \int_a^bf(x)dx=F(x)|_a^b=F(b) - F(a),\)

                        \(F'(x)=f(x)\)

\((f(x) \pm g(x))dx=\displaystyle \int_a^bf(x)dx \pm \displaystyle \int_a^bg(x)dx\)

        \(\displaystyle \int_a^b Cf(x)dx = C \displaystyle \int_a^bf(x)dx\)

                    \(\displaystyle \int_a^a f(x)dx = 0\)

\(\displaystyle \int_a^b f(x)dx = - \displaystyle \int_b^af(x)dx\)

\(\displaystyle \int_a^b f(x)dx = \displaystyle \int_a^cf(x)dx + \displaystyle \int_c^bf(x)dx\)

\(\displaystyle \int_a^b f(x)dx = (b-a)f(c), a \leq c \leq b\)

\(\displaystyle \int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \displaystyle \int_a^b g(x)dx, a \leq c \leq b, g(x)\ge0.\)

 

shoppe