Đăng ký

Tổng hợp công thức hàm lượng giác trong tam giác vuông đừng nên bỏ qua

Cho \(\Delta\)ABC  vuông tại A, AH là đường cao

\(BC^2 = AB^2 + AC^2\) ( định lý Pi-ta-go )

\(AB^2 = BC.BH \)

\(AC^2 = BC.CH\)

\(AH^2 = BH.CH\)

\(AH.BC=AB.AC\)

\(\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}\)

b=a.sinB = a.cosC= c.tanB=c.cotC;

c=a.sinC= a.cosB= b.tanC=b.cotC

 

shoppe