Đăng ký

Tổng hợp các bất đẳng thức suy ra từ hằng đẳng thức học sinh cần biết

Với mọi số thực a,b,c ta luôn có: 

  • \(a^2 \ge 0\)
  • \(a^2+b^2 \ge 2|ab| \ge 2ab\)
  • \(a^2 + b^2 \ge \dfrac{(a+b)^2}{2} \ge 2ab\)
  • \(a^2+b^2+c^2 \ge ab+bc+ca\)
  • \(3(a^2+b^2+c^2) \ge (a+b+c)^2\)
  •   \(2(a^3+b^3) \ge (a+b)(a^2+b^2)\) ,        \(a+b \ge 0\)
  • \(\dfrac{1}{1+a^2}+\dfrac{1}{1+b^2}\ge \dfrac{2}{1+ab}\)            \(ab \ge 1\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe