Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Thương ông - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Chân ông đau như thế nào?

   Gợi ý: Chân ông bị... bị... khi đi ông “phải.... ”

   Câu  2: Bé Việt đã làm gì để giúp và an ủi ông?

   Gợi ý:

   a) Trong khổ thơ 1: Việt đã “Lon ton chạy đến..... nói: Ông vịn.......  

để cháu......... ."

   b) Trong khổ thơ 3: Việt “thủ thỉ” nói với ông khi nào ông thấy đau, ông chỉ cần nói:"..... đau!......... đau!” là khỏi ngay.

   c) Trong khổ thơ 4: Việt thấy ông làm theo lời mình và ông đã cảm

thấy hết đau. Việt........ và biếu ông.....                                  

  Câu 3: Tìm những câu thơ cho thấy nhờ bé Việt, ông quên cả  

đau (khổ 3, 4).                                                                             

 - Gợi ý: Đó là những câu thơ:

  “Ông phải ph... c.....”

   “Khỏi....... ! Tài......!"

  

shoppe