Đăng ký

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

385 từ Soạn bài

   - Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính để giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế,... (gọi chung là cơ quan), hoặc giữa cơ quan với cá nhân, hay giữa cá nhân với nhau trên cơ sở pháp lí.

   - Phong cách ngôn ngữ hành chính có ba đặc trưng cơ bản: tính khuôn mẫu, tính minh xác và tính công vụ.

Câu 1 (trang 172 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

   Một số văn bản hành chính thường liên quan đến công việc học tập trong nhà trường: Đơn xin nghỉ học, đơn xin nhập học, Đơn đề nghị khen thưởng, Đơn xin chuyển trường...

Câu 2 (trang 172 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

   - Về cách trình bày: Văn bản được soạn thảo theo một kết cấu thống nhất, gồm đầy đủ ba phần.

   - Về từ ngữ: Có sử dụng lớp từ ngữ hành chính được dùng với tần số cao: căn cứ, quyết định, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước...

   - Về kiểu câu: ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc.

Câu 3 (trang 172 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

   Khi ghi lại biên bản một cuộc họp cần chú ý những nội dung sau:

   - Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản.

   - Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

   - Nội dung cuộc họp (ghi vắn tắn nhưng rõ ràng).

   - Chủ tọa và thư kí (người ghi biên bản) kí tên.

shoppe