Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ.Từ ngữ chỉ môn học.Từ ngữ chỉ hoạt động - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Ghi vào chỗ trống tên các môn học em học ở lớp 2.

   1-1. Gợi ý

   Em xem thời khóa biểu được bố trí trong một tuần về các môn học, em ghi ra giấy. Chú ý: có những môn học được bố trí ba tiết trong một tuần nhưng chỉ là một môn học mà thôi.

   1-2. Thực hành

   Lớp 2 gồm có những môn học sau: 

   1. Tiếng Việt

   2.Toán

   3. Đạo đức

   4. Tự nhiên và xã hội

   5. Thể dục

   6. Nghệ thuật (gồm Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công).

   2. Tìm từ- chỉ hoạt động của người trong mỗi tranh ở “Vở bài tập Tiếng Việt”, lớp 2, tập 1 tráng 27.

   2-1. Gợi ý

   Em quan sát kỹ các bức tranh, xem tranh vẽ gì, rồi dùng từ ngữ của mình diễn đạt nội dung tranh đó.

   2-2. Thực hành

  Tranh 1: Bạn gái đọc sách hoặc xem truyện.

  Tranh 2: Bạn trai đang viết bài (bài làm, viết thư...)

  Tranh 3: Bạn gái đang nghe bố giảng thêm về bài học, hoặc nghe bố chỉ dẫn cách làm bài.

 Tranh 4: Hai bạn gái đang tâm sự (trò chuyện).

 3.  Viết lại nội dung mỗi tranh bằng một câu. 

 - Tranh 1: Bạn gái đang chăm chú đọc sách (truyện).

 - Tranh 2: Bạn trai đang cặm cụi làm bài tập.

 - Tranh 3: Bạn gái đang chăm chú nghe bố hướng dẫn cách làm bài

 - Tranh 4: Hai bạn đang say sưa trò chuyện vui vẻ.

  4. Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp rồi điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau

 a.Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt.

 b. Cô giảng bài rất dễ hiểu.

 c.Cô khuyên chúng em chăm học.

 .

shoppe